Demobbed

Grob Tutor

G-CGKA Grob Tutor T1 GO-1 Patria Tikkakoski, Finland Nov 2016